Mozaik iz ranohrišćanske bazilike

Iz perioda ranog hrišćanstva (kraj V ili poč. VI vijeka n.e.) potiče mozaik koji je pokrivao pod centralnog broda ranohrišćanske bazilike. Na ostacima mozaika (30 m2), otkrivenog u sjeveroistočnom dijelu naosa i apside,  prepoznaju se, pored dekorativnih geometrijskih polja sa simboličkim znacima i ideogramima, dvodimenzionalno predstavljni prikazi ptica i floralnih elemenata. Mozaik je polihroman, izveden…

Read article

Crkva Svete Trojice

Poslije upornog insistiranja i traženja, a uz svesrdnu pomoć crnogorskog vladike Petra I, pravoslavni Budvani su 1797. godine dobili od Austrije dozvolu za izgradnju hrama posvećenog Sv. Trojici. Izgradnja je započela 1798. godine, a završila se 1804. Crkva je građena po ugledu na crkvu Sv. Uspenja Bogorodice manastira Podostrog i to tesanim kamenom bjeličaste i…

Read article

Crkva Svetog Ivana

Za crkvu posvećenu Rođenju Sv. Ivana Krstitelja, smatra se da je bila prvobitno sagrađena još u VII vijeku i to u obliku rotonde, karakterističnog kružnog tipa građevina nastalih uglavnom tokom ranog srednjeg veka. Najveće arhitektonske izmene pretrpela je u toku XII, XV, XVII, XIX  i XX veka. Sadašnji izgled građevine potiče sa kraja XVII veka,…

Read article

Ostaci crkve Santa Maria de Kastelo

Kao što i samo ime navodi crkva Santa Marija de Castello nalazila se unutar budvanskog Kastela, odnosno tvrđave – Citadele. Zbog uklapanja ostatka razrušene crkve u sistem kasnijih građenja zidova unutar austrijskog utvrđenja teško se prepoznaje izgled crkve. Ipak se po ostacima može zaključiti da je predstavljala jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku i…

Read article