Iz perioda ranog hrišćanstva (kraj V ili poč. VI vijeka n.e.) potiče mozaik koji je pokrivao pod centralnog broda ranohrišćanske bazilike. Na ostacima mozaika (30 m2), otkrivenog u sjeveroistočnom dijelu naosa i apside,  prepoznaju se, pored dekorativnih geometrijskih polja sa simboličkim znacima i ideogramima, dvodimenzionalno predstavljni prikazi ptica i floralnih elemenata. Mozaik je polihroman, izveden u tehnici „opus tessellatum” ređanjem kockica od raznobojnog mozaičkog stakla, mermera, krečnjaka, karakterističnog zelenog bečićkog kamena i opeke.