U Spomen domu „Crvena komuna” u ponedeljak, 15.maja, sa početkom u 10h održaće se  interaktivno predavanje na temu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a pod nazivom Šapat stare masline – Pričajmo o očuvanju naše tradicije.
Predavanje će držati  Ljubica Miličić, MA etnolog – antropolog.

Do sada je u Nacionalni registar Crne Gore upisano 19 elemenata i nijedan ne pripada kulturnom nasljeđu Paštrovića i Budve. Shodno tome, cilj predavanja je primjena bottom-up modela. Svrha susreta je upoznavanje lokalne zajednice sa konceptom nematerijalnog kulturnog nasljeđa, UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i procedurom podnošenja inicijative za zaštitu i upisivanje elemenata NKN-a u Nacionalni registar Crne Gore kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija). Nakon evidentiranja, selekcije i pravne zaštite elementi nematerijalnog nasljeđa Paštrovića postali bi vidljivi u nacionalnom popisu što bi doprinijelo njihovoj kulturnoj, ekonomskoj i turističkoj valorizaciji. Na taj način lokalna zajednica svojom aktivnom ulogom u sistemu zaštite ima priliku da sama gradi sliku i reprezentuje identiteske odlike. Određenje NKN-a, onako kako je to predstavljeno u ključnom UNESCO-vom dokumentu, usko je povezano sa kulturnim identitetom iz razloga što akcentuje upravo ono što
zajednicama (i praktikantima) pruža osjećaj kontinuiteta. U okviru predavanja biće ukazano na potencijalnu saradnju sa kustosima Muzeja grada Budve i kustosima Spomen doma „Crvena komuna” sa ciljem što vjerodostojnije interpretacije identitetskih i kulturnih elemenata Paštrovića u okviru lokalnih institucija kulture.