Nalazila se zapadno od Starog grada u blizini hotela „Avala”. Danas se, pored autentičnih zidova iz rimskog perioda, u njihovom središtu ističe kameni nadgrobni spomenik sa natpisom (stela), visine preko jednog metra, koji je na bočnim stranama ukrašen vjencima od lišća i cvijeća koje pridržavaju glave ovnova. Budvanska antička nekropola potiče iz V vijeka prije n.e., kada se vezuje za iliro-grčki period, a kontinuitet upotrebe zadržala je do ranog srednjeg vijeka, dakle, preko hiljadu godina. Dijeli se na stariju grčko-ilirsku i mlađu rimsku. Prvi put je otkrivena 1938. godine prilikom kopanja temelja za Hotel „Avalu”. Načini sahranjivanja unutar budvanske nekropole predstavljali su osoben primjer autentičnog, opipljivog sagledavanja mješanja i smjene kultura na ovom prostoru kroz različite istorijske periode (iliro-grčki, helenistički, rimski i ranohrišćanski). Pokretni arheološki material (preko 4.000 nalaza, od kojih oko 2.500 eksponata) iz nekropole danas se nalazi u arheološkoj zbirci Muzeju grada Budve.