More

16/08/2022 to 28/08/2022

Spomen dom „Crvena komuna”

Obala 111, Petrovac

+382 33 402 877

Permanentno i od pamtivijeka osnova za lično ekspresivno stvaranje je materija, različiti
materijali i strukture, povezivanje i integracija u nove međusobne odnose u kontekstu
ambijentalnog korporativnog identiteta.
U vremenima kada doživljavamo prezasićenost prostora koji nas okružuje i često se
osjećamo skučeno, minimalistička rješenja djeluju kao protivteža, kao dragocjena prilika da
usmjerimo pažnju, dobijemo vrijeme za kontemplaciju i znamo da zavirimo u dubinu. Duboko u
sebi, Cvetka Hojnik nosi svoj svijet i lično iskustvo života, koju preko svojih umjetničkih radova
hrabro dijeli s nama već decenijama, pronalazeći nove izazove i likovne platforme. S najnovijim
likovnim opusom iz razdoblja posljednjih godina, Cvetka Hojnik povezuje i sistematično gradi
drugačiju priču drugačijeg izraza, kao „lajtmotiv”, pa ekstrahuje odnos između osnovnih
geometrijskih oblika kruga i kvadrata, koji se nakon slikarkinog ličnog iskustva, znanja i
svjesnosti, metaforično transformišu u zagonetne odnose, prelaze u traženje paralela između
brojnih raznolikih međusobnih odnosa na cesti života od rođenja do smrti. Kao povezujući
moment, na crnom polju se pojavljuje crvena boja, kao protivelement crnoj i istodobno kao
interpretacija simbola ljubavi i erotike…, koja se kao nova dimenzija slobodno nastavlja u iduću
sliku, priču i sudbinu, te glatko teče svoj put naprijed…, preko svih okvira, postojećih pravila i
zapisanih zakona. Umjetnički radovi Cvetke Hojnik su minimalističke forme, ali su iznenađujuće
složeni i višestruki u smislu izraza i poruke. Pažljiviji pogled na platna kvadratnog ili
pravougaonog oblika otkriva gledaocu bogatu strukturu slikovnog polja, koju čine plastični
slojevi boje. Slojevi boje se razlikuju od slike do slike, ali i na samim slikama. Tako su slike
povezane različitim nijansama crne boje kao procesom tkanja površine. Iza takve odluke
interpretacije stoji duboko lično iskustvo, intimna spoznaja kobne razdvojenosti koja je temeljni
pokret našeg postojanja, takođe shvaćena u pesimističkoj verziji kao putovanje niotkuda u
nigdje.

Na pojedinim umjetničkim radovima pojavljaju se dva slikarska platna. Jedno je stijena,
koja crne radove dopunjuje svojom bjelinom, a drugo je slikarsko platno sa različitim teksturama
i kolažirano materijalima. Mnogo puta materijali su ponovo upotrijebljeni i umjetnica ih nalazi na
raznim otpadima. Preovlađujućoj racionalnoj zamisli materijalni površinski zahvati utiskuju
organski dah i bitno obogaćuju izražajnost slika. Umjetnica stvaralački istražuje prostornu
raširenost, svaka slika živi iznova svoju specifičnu dimenziju. Uprkos oskudnom broju prikazanih
likovnih elemenata, umjetnica zna utisnuti žar razodijevanja duhovnog, pa bismo tako mogli
gledati slike i u tišini strasti. Svjetlost i tama, red i nered, vidljivo i nevidljivo, i još neprobojnije
mnoštvo drugih suprotnosti su parovi sa kojima se suočavamo na ovom putu, pokušavamo da
ih prevaziđemo ili bar uravnotežimo, kako u svakodnevnom životu, tako i u umjetničkim
formulacijama.

Cvetka Hojnik u gradnji svojih slika pristupa krajnje minimalnim sredstvima, i primitivnim
geometrijskim formama i samo ovim elementima pokušava da izrazi svoje razumijevanje dilema
kojima se čovjek iznova vraća. Slikarikin analitički način rada sa ovim redukcionizmom
dosljedno sprovodi princip „manje je više” i dokazuje koliko je realnost svake slike zapravo
trostruka, pored predmeta kao takvog, formira se i procesom slikanja i stavom onoga ko ga
posmatra. Posmatrač je uvijek taj koji to tumači, pita se šta to znači, šta saopštava. Odgovor
nikada nije konačan, mjerljiv, svaki pojedinac ga nalazi samo za sebe.

Pripremila Cvetka Hojnik

 

Continually and since the beginning of time, the basis for personal expressive creation is
matter, different materials and structures, connecting and integrating into new mutual
relationships in the context of ambient corporate identity.
In times when we experience the excessiveness of space that surrounds us and often
feel cramped, minimalist solutions act as a counterbalance, as a precious opportunity to focus,
gain time for contemplation and obtain knowledge to look deeper. Deep inside, Cvetka Hojnik
carries her world and personal experience of life, which she has been bravely sharing with us
through her artworks for decades, finding new challenges and artistic platforms. With her latest
art work from the recent years, Cvetka Hojnik connects and systematically builds a different
story with a different expression, as a "leitmotif", and extracts the relationship between the basic
geometric shapes of the circle and the square, which after the painter's personal experience,
knowledge and awareness, metaphorically transform into enigmatic relationships, searching for
parallels between numerous diverse mutual relationships on the path of life from birth to death.
As a link, the color red appears on the black field, as a counter-element to black and at the
same time as an interpretation of the symbol of love and eroticism…, which, as a new
dimension, freely continues into the next painting, story and destiny, and smoothly flows its way
forward…, above and pass frameworks, existing rules and written laws. Cvetka Hojnik's artworks
are minimalist in form, but surprisingly complex and multifaceted in terms of expression and
message. A closer look at square or rectangular canvases reveals to the viewer the rich
structure of the painting consisted of many layers of paint. The layers of paint differ from paining
to painting. The paintings are connected by different shades of black, as a weaving process.
Behind such a decision of interpretation stands a deep personal experience, an intimate
realization of the fatal separation that is the fundamental initiator of our existence, also
understood, in the pessimistic version, as a journey from nowhere to nowhere.
Two painting canvases can be observed on certain artworks. One is a rock, which
complements the black works with its whiteness, and the other is a painter's canvas with
different textures and collaged materials. Many times the materials have been reused and the
artist finds them in various waste places. To the prevailing rational idea, the material external
interventions imprint an organic breath and significantly enrich the expressiveness of the
paintings. The artist creatively explores spatial expansion, each painting relives its specific
dimension. Despite the small number of artistic elements shown, the artist knows how to
introduce the fervor of revealing the spiritual, so we could look at the painting even in the silence
of passion. Light and darkness, order and disorder, visible and invisible, and even more
impenetrable multitude of other opposites we face on this path, we try to overcome or at least
balance them, both in everyday life and in artistic formulations.
While painting, Cvetka Hojnik uses minimal mediums, simple geometric forms and using
only these elements, she tries to express her understanding of the dilemmas that people return
to again and again. The painter's analytical way of working with this reductionism consistently
implements the principle "less is more" and proves how the reality of each painting is actually
trinal, beside the object as such, it’s also formed by the process of painting and the attitude of
the one who observes it. The observer is always the one who interprets it, wonders what it
means. The answer is never final, measurable, each individual finds it for himself/herself.

Prepared by Cvetka Hojnik