Po datovanju najstarija, a po otkriću najmlađa sakralna građevina u Starom gradu je ranohrišćanska bazilika, monumentalnih razmjera, sa fragmentima mozaičkog poda u apsidi i sjeveroistočnom djelu naosa. Budvanska bazilika potiče sa kraja V ili poč. VI vijeka n.e, a po svom umjetničko-istorijskim karakteristikama svjedoči o Budvi kao značajnom kulturnom, religijskom i ekonomskom centru ovog i kasnijeg perioda na prostoru južnog Jadrana.