U neposrednoj blizini crkve Santa Maria in Punta, takođe u jugozapadnom dijelu jezgra Starog budvanskog grada, uz gradski bedem, u XII vijeku je podignuta crkva Sv. Save Osvećenog (St. Sabba Abbas). Veoma malih dimenzija, ona predstavlja romaničku jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom okrenutom prema istoku, bez zvonika. Dugo se pouzdano nije moglo govoriti o tačnom dobu nastanka ove crkve. Naime, brojne su pretpostavke o tome kada je crkva sagrađena i da li je prvobitno pripadala pravoslavnim, ili katoličkim vjernicima. U povelji Balše III Balšića o osnivanju manastira Praskvice pominje se Budvanin pop Bjeladin koji je služio u ovoj crkvi. Neosporivi kuriozitet ipak predstavlja pouzdana tvrdnja da su se za vreme mletačke vlasti, uslijed vjerske tolerancije, u njoj služili molitveni obredi i katoličke i pravoslavne tradicije. Najnoviji radovi prilikom obnove i sanacije arhitekture crkve, poslije zemljotresa iz 1979. godine, doprinjeli su rasvjetljavanju davne istorije nastanka ovog hrama. Otkriće zapisa urezanog na kamenoj ploči pronađenoj u dnu niše u istočnom traveju južnog zida, svjedoči o godini 1141., a doprinijelo je preciznijem datovanju podizanja same crkve. Ovom prilikom je, takođe, otkriveno da se ispod maltera kojim je bila prekrivena unutrašnjost crkve nalazi živopis. Ovo prilično oštećeno zidno slikarstvo prema prvim pretpostavkama potiče iz XII veka i pripada vizantijskom stilu ovog vremena.