Direktor JU Muzeji i galerije Budve – mr Lucija Đurašković

Lucija Đurašković je rođena je 1960. godine u Kotoru, gdje je završila Gimnaziju, dok je diplomirala na Filozofskom fakultetu – grupa za Istoriju umetnosti u Beogradu 1984. godine.

Od 1985. godine zaposlena je u Kulturnom centru Budva (današnja JU Muzeji i galerije Budve).Boravila je na postdiplomskom usavršavanju iz oblasti Vizantijske umjetnosti1987. godine, kao stipendista grčke vlade, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu (kod čuvenog vizantologa, akademika E. Tahiaosa). Od 1995. do 2001. godine bila je rukovodilac r.j. „Muzeji”(JU „Muzeji, galerija i biblioteka” Budva) sa stručnim zvanjima kustos, viši kustos i od 1999. godine,muzejski savjetnik, dok je od 2001. do 2005. godine vršila funkciju direktora JU „Muzeji, galerija i biblioteka”. U njenom direktorskom mandatu otvoren je Muzej grada Budve (arheološka i etnografska zbirka) 2003. godine, a takođe, zgrada Muzeja grada Budve je dobitnik prestižne međunarodne nagrade „Zelena jabuka” (London, 2005), za očuvanje i razvoj autentičnog svjetskog graditeljskog nasljeđa. U njenom direktorskom mandatu je takođe i r.j. „Biblioteka“ dobitnik Novembarske nagrade grada Budve, 2004. godine. Inicijator je i organizator manifestacije „Ljubišini dani”, a u sklopu ovog i organizator I i II međunarodnog simpozijuma (1998, 2002) o životu i djelu Stefana Mitrova Ljubiše i urednik Zbornika radova sa ovih simpozijuma. Od 2004. godine je član Odbora za etnologiju CANU.Organizator je više međunarodnih projekata i izložbi („Japanske lutke”, „Češko staklo”), kao i učesnik je i organizator naučnih skupova i tribina iz oblasti istorije umjetnosti i književnosti, brojnih izložbi u okviru r.j. „Muzeji”, a takođe i pisac većeg broja kritičkih osvrta i predgovora za izložbe renomiranih likovnih umjetnika.Bila je selektor prestižnog XXXVII Likovnog salona „13. novembar” – Cetinje, 2015. godine.Autor je monografskih izdanja: „Manastir Podostrog”, „Crkva Sv. Trojice u Budvi”,„Budva” (koautor sa Boženom Jelušić), „Crkva Sv. Arhangela Mihaila u selu Svinjišta – Grbalj”, „Crkva Sv. Stefana u selu Krimovice – Grbalj”, kao i pisac je scenarija za kratkometražne filmove TV – Budva: „Budva – mit, istorija i stvarnost” i „Manastir Podostrog”, kao i dijela serijala naučno-obrazovnog programa RTVCG „Riznica”: „Manastir Praskvica”, „Manastir Savina”, „Manastir Gradište” i „Manastir Reževići”. Bila je urednik je i voditelj preko 50 emisija iz oblasti kulturne istorije Budve, pod nazivom „Tragom kulturne prošlosti Budve” na Radio Budvi i autor većeg broja tekstova (preko 200) objavljenih u raznim stručnim listovima i naučnim časopisima („Glasnik CANU”,  „Glasnik Društva istoričara CG”, „Glasnik Narodnog muzeja CG”, „Likovni život”,  „Pobjeda” – kulturni dodatak i dr.). Glavni je urednik monografske trilogije: „Budva – grad kralja Kadma” (2009), „Budvanska sela – biseri etno turizma” (2009) i „Muzej Budve – blago Kadmovog grada” (2013); Magistrirala na FTU u Kotoru na temu: „Manastiri u Paštrovićima i mogućnost njihove turističke valorizacije”, 2015. godine. Od 2017. godine vrši funkciju direktora JU „Muzeji i galerije Budve” u drugom mandatu.

Jovo Đurović, konzervator savjetnik. Zasnovao je radni odnos u JU Muzeji i galerije Budve 1992. godine. Rukovodilac je ateljea za konzervaciju i preventivnu zaštitu, a od 2006. godine je rukovodilac Muzeja grada Budve. U njegovoj bogatoj radnoj biografiji izdvaja se niz uspješnih konzervatorskih projekata na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima. Bio je višegodišnji saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije kao i tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore. Takođe je bio i estetski realizator i dizajner arheološke postavke u Muzeju grada Budve. Između ostalih, bio je glavni organizator i autor izložbe „Blago budvanske nekropole“ iz zbirki drugih muzeja, koja je upriličena povodom 70 godina od otkrića nekropole. Glavni i odgovorni je dizajner promotivnog materijala Međunarodnog multidisciplinarnog naučnog simpozijuma „Antička Budvi“, kao i jedan od autora prateće dokumentarne  izložbe „Prvo otkriće antičkih nekropola u Budvi”, povodom 80 godina od otkrića kao i jubileja 15 godina od osnivanja Muzeja grada Budve. Zamjenik direktora JU Muzeji i galerije Budve je od 2018. godine.