Galerija ,,Marko Krstov Gregović” nosi naziv po poznatom akademskom slikaru iz Petrovca, koji je ujedno i prvi crnogorski slikar sa završenom likovnom akademijom u Beču. Galerija sadrži dva izlagačka prostora, koji se nalaze na najatraktivnijoj lokaciji u Petrovcu. U ovoj galeriji svoje radove je izlagao veliki broj umjetnika iz zemlje i inostranstva.

Biografija Marka Krstovog Gregovića

Marko Gregović je rođen u Petrovcu, 12. maja 1867. godine u bogatoj kući Krsta Mitrova Gregovića. Osnovno obrazovanje stekao je u Petrovcu. Veoma rano je pokazao slikarski talenat, tako da je upisao i završio slikarsku Akademiju u Beču. Poslije završenih studija vratio se u rodni kraj i započeo slikarsku djelatnost.

Stvaralaštvo Marka Gregovića pripada jednom istaknutom periodu u razvoju crnogorskog slikarstva pri kraju prošlog vijeka. Kako je sačuvano veoma malo pisanih tragova, na osnovu malog broja sačuvanih djela, cjelokupni Gregovićev opus možemo podijeliti na tri tematske cjeline: portrete, religiozne kompozicije i pejzaže.

Najkvalitetniji među sačuvanim portretima su oni reprezentativnog karaktera na kojima su glavne ličnosti poznati građani Primorja i Crne Gore. Oni sem umjetničkog sadrže i određeni dokumentarni značaj, pa predstavljaju trajnu zabilješku o pojedinim ličnostima.

Marko Gregović je radio i na ikonama i ikonostasima kako na Primorju, tako i u drugim sredinama. Za sada su nam poznate ikone Svetog Luke i Svetog Kuzmana i Damjana u manastiru Gradište, ikonostas u crkvi na Svetom Stefanu i u crkvi Svete Trojice u manastiru Reževići.