JU Muzeji i galerije Budve u saradnji sa NVO „Organizacija žena Budve” organizuje interaktivno predavanje na temu nematerijalnog kulturnog nasleđa u srijedu, 7. juna 2023 godine u 18 časova u prostorijama NVO „Organizacija žena Budve” u TQ Plazi.
Do sada je u Nacionalni registar Crne Gore upisano 19 elemenata i nijedan ne pripada kulturnom nasleđu Paštrovića i Budve. Shodno tome, cilj predavanja je primjena bottom-up modela. Svrha susreta je upoznavanje lokalne zajednice sa konceptom nematerijalnog kulturnog nasljeđa, UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti nematerijalnog kullturnog nasljeđa i procedurom podnošenja inicijative za zaštitu i upisivanje elemenata NKN-a u Nacionalni registar Crne Gore kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija). Nakon evidentiranja, selekcije i pravne zaštite elemenati nematerijalnog nasljeđa postali bi vidljivi u nacionalnom popisu što bi doprinijelo njihovoj kulturnoj, ekonomskoj i turističkoj valorizaciji. Na taj način lokalna zajednica svojom aktivnom ulogom u sistemu zaštite ima priliku da sama gradi sliku i reprezentuje identiteske odlike.

Određenje NKN-a, onako kako je to predstavljeno u ključnom UNESCO-vom dokumentu, usko je povezano sa kulturnim identitetom iz razloga što akcentuje upravo ono što zajednicama (i praktikantima) pruža osjećaj kontinuiteta. U okviru predavanja biće ukazano na potencijalnu sardanju sa kustosima Muzeja grada Budve sa ciljem što vjerodostojnije interpretacije identitetskih i kulturnih elemenata u okviru loklanih institucija kulutre.

MA Ljubica Miličić, etnolog